Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
12:30 14:50 17:10 19:30 21:50 Өргөө 2 IT парк
17:20 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
15:00 21:50 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
14:50 19:30 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
12:10 14:30 16:50 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
12:30 14:50 17:10 19:30 21:40 Өргөө 2 IT парк
12:50 19:30 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
17:20 20:10 22:20 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:30 17:10 21:50 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
12:10 17:00 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
13:00 15:40 18:20 21:00 Өргөө 2 IT парк
12:40 21:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:40 17:10 21:40 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
17:00 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
12:40 15:00 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
14:00 18:00 22:00 Өргөө 2 IT парк
15:10 19:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
15:10 19:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
12:00 16:00 20:00 Өргөө 2 IT парк
17:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
13:00 15:10 18:10 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
15:00 19:40 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
12:20 14:40 17:00 19:20 21:40 Өргөө 2 IT парк
15:00 21:40 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
19:20 21:40 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
19:10 21:30 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
12:50 15:00 17:10 19:20 21:30 Өргөө 2 IT парк
12:20 17:00 21:40 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
19:40 21:50 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
13:50 16:00 18:10 20:20 22:30 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
17:20 19:30 21:40 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:40 15:00 17:20 19:40 22:00 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:20 17:00 21:40 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
12:00 14:20 16:50 19:20 21:50 Өргөө 2 IT парк
14:30 19:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:30 17:10 19:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
14:30 19:10 21:40 Өргөө 7 Парк-Од Молл
Даваа (Өнөөдөр)
2023-09-25
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:00 13:40 15:20 Өргөө 5 LASER Хороолол
Өргөө 6 Дархан хот
Өргөө 7 Парк-Од Молл

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд