Мягмар (Өнөөдөр)
2022-01-25
Өргөө 1&5 Хороолол
21:30 Өргөө 2 IT парк
21:30 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
22:00 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
21:20
Лхагва
2022-01-26
Өргөө 1&5 Хороолол
12:10 14:30 16:50 19:10 Өргөө 2 IT парк
14:30 19:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:50 15:05 17:20 19:40 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
14:30 18:40 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
16:40
Мягмар (Өнөөдөр)
2022-01-25
Өргөө 1&5 Хороолол
21:40 Өргөө 2 IT парк
22:00 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
21:40 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
21:10 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
21:40
Лхагва
2022-01-26
Өргөө 1&5 Хороолол
13:20 15:40 19:20 Өргөө 2 IT парк
15:40 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:40 17:00 19:20 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
15:50 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
Мягмар (Өнөөдөр)
2022-01-25
Өргөө 1&5 Хороолол
21:50 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
20:10 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
Лхагва
2022-01-26
Өргөө 1&5 Хороолол
12:30 14:50 17:10 19:30 Өргөө 2 IT парк
12:10 16:50 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:00 16:00 18:00 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
14:50 19:00 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
14:20 19:00
Мягмар (Өнөөдөр)
2022-01-25
Өргөө 1&5 Хороолол
20:10 22:00 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
22:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
21:00 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
20:10
Лхагва
2022-01-26
Өргөө 1&5 Хороолол
12:50 14:40 16:30 18:20 Өргөө 2 IT парк
18:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
14:10 18:15 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
13:00 16:50 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
14:20
Лхагва
2022-01-26
Өргөө 1&5 Хороолол
12:50 15:00 17:10 Өргөө 2 IT парк
14:00 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:40 14:50 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:20 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
12:10
Мягмар (Өнөөдөр)
2022-01-25
Өргөө 1&5 Хороолол
20:00 21:50 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
21:20 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
Лхагва
2022-01-26
Өргөө 1&5 Хороолол
18:10 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
17:10 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
15:00 19:50
Мягмар (Өнөөдөр)
2022-01-25
Өргөө 1&5 Хороолол
20:00 22:00 Өргөө 2 IT парк
20:00 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
20:00 22:00 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
20:00 22:00 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
22:00
Лхагва
2022-01-26
Өргөө 1&5 Хороолол
12:00 14:00 16:00 18:00 Өргөө 2 IT парк
12:00 16:10 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:00 14:00 16:00 18:00 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:00 14:00 16:00 18:00 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
12:20 16:10 18:10
Мягмар (Өнөөдөр)
2022-01-25
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
21:00 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
20:20 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
Лхагва
2022-01-26
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
12:40 18:00 Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
15:00 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
12:50 18:10 Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
12:00 16:50
Мягмар (Өнөөдөр)
2022-01-25
Өргөө 1&5 Хороолол
21:10 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
Лхагва
2022-01-26
Өргөө 1&5 Хороолол
12:10 15:10 18:10 Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
Мягмар (Өнөөдөр)
2022-01-25
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
21:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот
Лхагва
2022-01-26
Өргөө 1&5 Хороолол
Өргөө 2 IT парк
Өргөө 3 IMAX Шангри-Ла Төв
12:30 15:30 18:30 Өргөө 4 Эрдэнэт хот
Өргөө 5
Өргөө 6 Дархан хот

Тэмдэглэгээний тайлбар

  • vip Тухайн кино энгийн болон vip суудлаар тасалбар зарагдаж байгааг заана.
  • 3d Тухайн кино 3D кино болохыг заана.
  • G Бүх насныхан үзэж болно
  • 13 13 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 16 16 нас болон түүнээс дээш насныханд
  • 18 18 нас болон түүнээс дээш насныханд